Oplossingen voor Woekerende Waterplanten: Innovatie Maaitechniek en Vaartuignavigatie

Winnaar WOW Publieksprijs 2023

Oplossingen voor Woekerende Waterplanten: Innovatie Maaitechniek en Vaartuignavigatie heeft de WOW Publieksprijs 2023 gewonnen! Ben je benieuwd waarom dit project zo bijzonder is en waarom zij geselecteerd zijn voor meest buitengewone samenwerking? Bekijk dan het beeldverslag.

Waar werken jullie samen aan?

De recreatieve functie van Nederland Waterland is niet overal meer vanzelfsprekend. In steeds meer Nederlandse meren zorgt de groei van waterplanten voor grote hinder en onveiligheid voor de recreatievaart. Dit leidt tot schade bij de watersportbedrijven en groot verlies aan maatschappelijke waarde voor sporters en vrijetijdsbesteding.

Voor de korte en middellange termijn kan de onveiligheid en hinder alleen worden bestreden door te maaien. Door beperkingen van beschikbare budgetten kan echter minder worden gemaaid dan noodzakelijk is. Om het maairendement te verhogen innoveerde de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren de maaitechniek: een maaiponton met unieke combinatie van grote maaibreedte en continue inzameling van het maaisel. Techmaps Remote Sensing ontwikkelde ondersteunende plannings- en monitoringsinstrumenten in de vorm van een managers-app voor de aansturing en een maaiers-app voor de uitvoering.

Tegelijkertijd bleek er een grote behoefte aan een aanvullend navigatie-instrument voor waterrecreanten. Om daarin te voorzien ontwikkelde Techmaps de gratis voor telefoon of tablet te downloaden app Waterplanten.nu. Deze app brengt alle informatie over locaties en groeistadium van waterplanten en het maaien samen en projecteert deze op een formele waterkaart ondergrond inclusief betonning. Zo kunnen waterrecreanten de planten omzeilen en recreëren in best bevaarbare gebieden. De app wordt dagelijks geactualiseerd en is daardoor een onmisbare hulp voor een plezierige en veilige dag op het water.

Waar staan jullie met elkaar?

MaaipontonWe staan nu aan het eind van een 3-jarig samenwerkingstraject dat in 2020 begon met een crowdfunding actie om de middelen voor het maaiponton bij elkaar te krijgen. De maaibedrijven, meer dan 20 watersportbedrijven en -verenigingen in de randmerenregio, 4 provincies en de 14 gemeenten die samenwerken in de Coöperatie Gastvrije Randmeren droegen bij en verleenden hand- en spandiensten. Na een eerder testjaar is het ponton in het maaiseizoen 2023 is niet alleen efficiënt maar ook zeer bedrijfszeker gebleken.

Vanaf 2021 is door Techmaps Remote Sensing gewerkt aan de recreanten-app Waterplanten.nu. De Coöperatie Gastvrije Randmeren en de gemeente Hoorn namens 8 Markermeer gemeenten traden daarbij op als formele opdrachtgevers. In 2022 is de publieksversie van de recreanten-app uitgebracht. En met ca. 80.000 views in de eerste maanden onmiddellijk een succes gebleken.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen? 

Reguliere producenten van maaiverzamelboten richten zich vooral op de wateren van waterschappen. De aanpak  van waterplantenoverlast op plassen en meren vraagt om grotere boten die bestand zijn tegen aanmerkelijk zwaardere werkomstandigheden.  Het gaat het om een nichemarkt waarvoor zij, mede vanwege de hoge ontwikkelingskosten, weinig of geen belangstelling hebben. Een app met “reisinfo” over waterplanten ontbrak geheel.

In deze situatie hebben de maaibedrijven, Stichting Maaien en Techmaps Remote Sensing, al snel ondersteund door de Coöperatie Gastvrije Randmeren zelf initiatief genomen om een innovatief maaisysteem te bouwen en een nieuw navigatiehulpmiddel te ontwikkelen. Een niet strikt geformaliseerde maar wel effectieve vorm van samenwerking. Watersportbedrijven en -verenigingen en provincies beseften de waarde van de initiatieven en maakten met hun bijdragen uitvoering mogelijk.

Met het verbinden van overheden aan private partijen en van uitvoerders zoals de maaibedrijven en machinebouwers aan provinciale beleidsmakers menen de initiatiefnemers een bijzondere, prijswaardige prestatie te hebben geleverd.

Bovendien een prestatie met een grote reikwijdte. Immers de waterplantenproblematiek manifesteert zich in steeds meer plassen en meren. De ontwikkelde innovaties zullen helpen de recreatieve functie van Nederland Waterland te borgen.

Vragen over dit project?

Kees Kooijman

Stichting Maaien Waterplanten Randmeren

Voorzitter

Chris de Graaff

Techmaps Remote Sensing BV

Directeur