Gemeente Arnhem deelt kennis naar aanleiding van pilotproject Emissieloze Bouwplaats

Zoveel mogelijk werken met werktuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten

Bron: gemeente Arnhem

Hoe kan je als gemeente, in overleg met een vooraf geselecteerde aannemer, zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de gebruikte machines zero-emissie is? En hoe kan je de hierbij geleerde lessen zo goed mogelijk meenemen in toekomstige projecten?

Deze vragen stonden centraal in het pilotproject Hoogwaardige Fietsroute Hugo de Grootstraat/Valckenierstraat in de gemeente Arnhem, waarover we op 9 maart 2022 een webinar gaven. Van februari tot en met april 2022 heeft Heijmans Infra dit project gerealiseerd, waarbij zoveel mogelijk emissieloos materieel is ingezet: van elektrische trilplaat tot een elektrische mobiele kraan van 16 ton en alles daartussen.

Emissieloos bouwen in Arnhem"We zijn hierbij ‘all the way’ gegaan," delen de projectleiders. "Accu leeg betekende het einde van de werkdag. Hierdoor heeft dit project relevante praktische kennis opgeleverd."

Alle ervaringen zijn verwerkt in het eindrapport ‘Lessons learned’ Pilotproject Emissieloos Werken Hoogwaardige fietsroute Hugo de Grootstraat / Valckenierstraat Arnhem‘. Met dit eindrapport wil de gemeente Arnhem en de opgedane kennis delen en een bijdrage leveren aan de routekaart naar de emissieloze bouwplaats.

Rapportage over schadelijke stoffen

Daarnaast heeft de gemeente Arnhem aan Royal HaskoningDHV gevraagd om de resultaten uit de pilot emissieloos bouwen te onderzoeken en te rapporteren voor wat betreft de hoeveelheden uitstoot van fijnstof, stikstof en broeikasgassen die samenhangen met de inzet van mobiele werktuigen en bouwlogistiek in het project.

100% elektrisch in ArnhemUit de berekeningen blijkt dat er substantiële reducties van de verschillende emissies zijn behaald.: -80 % fijnstof, -73 % stikstofoxiden en -99 % CO2. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan de inzet van elektrische werktuigen. Met de maatregelen voor de mobiele werktuigen is 12.932 liter diesel bespaard.

Wanneer de resultaten worden vergeleken met het verplichte basisniveau voor mobiele werktuigen en bouwlogistiek van de Routekaart Schoon en Emissieloos bouwen (SEB) zijn de conclusies als volgt:

  • Voor Mobiele Werktuigen op de Bouwplaats is 100% voldaan aan het gestelde basisniveau voor 2023 en 2025.
  • Voor Mobiele Werktuigen op de Bouwplaats is voor 89% voldaan aan het gestelde basisniveau voor 2028.
  • Voor Mobiele Werktuigen op de Bouwplaats is voor 78% voldaan aan het gestelde basisniveau voor 2030.
  • Voor Bouwlogistiek is 100% voldaan aan het gestelde basisniveau voor 2023, 2025, 2028 en 2030.

Het bijgevoegde rapport ‘Hoogwaardige fietsroute Hugo de Grootstraat – Valckenierstraat Pilot Schoon en Emissieloos Bouwen‘ beschrijft de resultaten uit dit onderzoek. In het rapport is een vergelijk gemaakt tussen de emissies die samenhangen met het oorspronkelijk ontwerp van de gemeente (de referentie situatie) en de emissies die samenhangen met de daadwerkelijk gerealiseerde situatie. Dit zodat de impact van de inzet van het elektrisch materieel en HVO konden worden bepaald. Dit betekent ook dat de impact van de tussentijds doorgevoerde ontwerp optimalisaties zijn meegenomen in de resultaten van het onderzoek. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij het interpreteren van de gerapporteerde resultaten omdat de impact ervan substantieel is.

Vervolg

Momenteel zet de gemeente Arnhem de geleerde lessen om in een roadmap emissieloos bouwen binnen gemeente Arnhem. Dit wordt de basis voor de aanbesteding en uitvoering van toekomstige GWW projecten. "We zoeken hierbij zoveel mogelijk afstemming met de landelijke Routekaart SEB en betrekken de lokale markt en collega overheden voor een generieke aanpak met draagvlak."

Wij hopen hiermee andere organisaties binnen Nederland op weg te helpen richting de emissieloze bouwplaats. En hopen dat andere organisaties ook hun kennis blijven delen. We moeten deze transitie immers samen vormgeven.